Projektová a inženýrská činnost

 

Provádíme kompletní projekční práce pro stavby na dráze a v jejím ochranném pásmu včetně projednání a zajištění příslušných povolení. Projekční středisko je vybaveno nejmodernějšími verzemi grafických programů, rozpočtových programů a vybavením pro tisk a kompletaci dokumentací.

 

Rozsah činností:

 • Projektové dokumentace železničního svršku a spodku 
 • Projektové dokumentace dopravních ploch, komunikací a pozemních staveb
 • Zajištění podkladů pro zpracování projektu - mapové podklady, odborné průzkumy
 • Inženýrská činnost včetně zajištění územního rozhodnutí nebo stavebního povolení

Investiční akce pro SŽDC s.o. a ČD a.s:

Komplexně provádíme všechny stupně projektových dokumentací, především:

 • Investiční záměr
 • Přípravná dokumentace
 • Projekt stavby

Projekty kolejových tratí a vleček, dopravních ploch a pozemních staveb:

Provádíme návrhy dopravních a pozemních staveb ve včech stupních, především:

 • Studie proveditelnosti
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Vlečkové plány

 

Reference

Oprava koleje v TÚ Smržovka - Tanvald v km 26,109 - 26,801 trati Liberec - Tanvald

Objednatel: SŽDC s.o., SDC Liberec
Termín realizace: 07 - 08/2011

Základním předmětem stavby je oprava stávajícího železničního svršku v úseku km 25,536 – km 26,988 trati Liberec – Harrachov a nahrazení novým železničním svrškem s ocelovými pražci tvaru „Y“, se zřízením bezstykové koleje. Uvedený traťový úsek má velmi nepříznivé směrové poměry, velké množství směrových oblouků má poloměr menší než 190m. Vybudování úseku bezstykové koleje na ocelových pražcích „Y“ v takto obtížných směrových poměrech navazuje na zkušební úseky BK, zřizované na této trati v minulých letech.

Opravou koleje v tomto rozsahu dojde k minimalizaci nákladů na údržbové práce, ke zvýšení plynulosti provozu a ke snížení hlučnosti v obytných lokalitách zřízením bezstykové koleje a úpravou geometrických parametrů koleje. Opravou odvodnění dojde ke zvýšení únosnosti zemní pláně a ke zvýšení stability zemního tělesa. Opravou přejezdové konstrukce dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zvýšení komfortu při jeho přejíždění.

Rekonstrukce ostroměřského zhlaví žst. Hořice v Podkrkonoší

Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Termín realizace: 08 - 10/2011

 

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících výhybek č. 8 (nově č. 3) a č. 10 (nově č. 4), včetně zřízení EOV a rekonstrukce přilehlých staničních kolejí č. 1, 3, 5 s návazností na předchozí dvě stavby rekonstrukce v žst. Hořice v Podkrkonoší – „Rekonstrukce kolejí a nástupišť žst. Hořice v Podkrkonoší“ a „Rekonstrukce hradeckého zhlaví žst. Hořice v Podkrkonoší. Bude provedena sanace železničního spodku s odvodněním, bude snesena výhybka č. 6 a na ní navazující kolej č. 3b + část koleje vlečky Cerea a.s. ve vlastnictví Helagra a.s (cca 40m). Dále bude rekonstruován úrovňový přejezd v km 26,495 vč. přejezdového zabezpečovacího zařízení.


Rekonstrukce zastávky Černožice

Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Praha
Termín realizace: 08 - 10/2011

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající železniční zastávky Černožice. Zastávka je umístěna v přímém úseku trati s velmi dobrými rozhledovými poměry. Podélný sklon nivelety koleje je v místě zastávky 4,885‰.

Nástupiště je navrženo délky 100,0m (zkrácení ze stávajících 132m) s pevnou nástupní hranou ve výšce 550mm nad spojnicí temen kolejnic. K nástupišti jsou navrženy 4 přístupové chodníky, počet přístupů dle požadavku Obce na nástupiště tak bude zachován. Nástupiště bude provedeno v původní šířce 3,0m. Nástupiště bude vybaveno prvky pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace – signální pás, varovný pás, vodící linie s funkcí varovného pásu. Stávající budova s čekárenským přístřeškem bude ponechána beze změn.

V souvislosti s rekonstrukcí zastávky je v rámci stavby řešena v daném rozsahu také rekonstrukce železničního svršku a spodku, propustku v km 35,166, osvětlení nástupiště a napájení zastávky.